Regulamin

WarsawBusTravel.pl – WarsawBusTravel.pl jest witryną należącą do firmy:

WarsawBusTravel.pl Sp. z o.o.
ul. Paprotki 6
05-830 Rusiec
NIP 534 250 29 02
REGON 361013201

Strona Internetowa „witryna” – serwis służący do zamawiania usług przewozu osób i zawierania umów o przewóz osób,

przez użytkowników oraz umożliwia płatności on-line.

Pasażer – osoba lub osoby korzystające z usługi przewozu osób wraz z bagażem i akceptujący poniższy regulamin i jest osobą reprezentującą zamawiającego usługę który zawarł umowę przewozu osób.

Kierowca – licencjonowany taksówkarz lub inny kierowca posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu będącego taksówką lub autobusem, który może wykonywać przewóz na mocy odrębnej umowy o współpracę.

Zleceniobiorca Firma WarsawBusTravel.pl jest podmiotem przyjmującym zlecenie do realizacji i przydzielającym do wykonania go kierowcy dopowiedzialnemu za należyte wykonanie usługi.

Usługa przewozu osób – usługa transportu świadczona Pasażerom przez Kierowców za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2

pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 ust

1Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr125, poz. 874) lub pojazdami o większej ilości osób powyżej 9

zgodnie z obowiązującym prawem (Przewóz okazjonalny – przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu

regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego;

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.).

§1

Ogólne uwagi dotyczące usług oferowanych przez WarsawBusTravel.pl Sp. z o.o.

Zgodnie z poniższym regulaminem korzystający z witryny WarsawBusTravel.pl, Pasażer zamawia usługę przewozu osób wypełniając formularz i klikając w przycisk „ZAMÓW” lub telefonicznie pod numerem +48510230710, a tym samym wyraża wolę zawarcia umowy dotyczącej przewozu osób ze Zleceniobiorcą. Informacje, w tym dane Pasażera przekazywane są do Kierowcy, który potwierdza wolę wykonania usługi potwierdzając realizacje zamówienia za pomocą poczty elektronicznej w odpowiedzi zwrotnej lub telefonicznie. Pasażer ma również możliwość w każdej chwili połączyć się z osobą koordynującą przewóz pod numerem +48510230710 i uzyskaniem informacji dotyczących kontaktu z kierowcą, realizującym przewóz. Kierowca, któremu zostało powierzone wykonanie przewozu, w celu realizacji umowy jest zobowiązany stawić się w lokalizacji wskazanej przez Pasażera pod warunkiem umożliwiającym bezpieczne i zgodne z przepisami ruchu drogowego miejscem zatrzymania. Umowa przewozu osób zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli: Pasażera po wciśnięciu przycisku „Wyślij Zamówienie”, potwierdzeniu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, którym potwierdza zamówienie usługi akceptując jednocześnie wszystkie warunki przewozu wcześniej ustalone.

§2

Opłaty i płatności

 1. WarsawBusTravel.pl nie pobiera od Pasażera żadnych opłat za zamówienie przejazdu i nie skorzystaniu z usługi w przypadku odwołania usługi z odpowiednim wyprzedzeniem tj. jeżeli usługa transportu nie została zlecona do realizacji.
 2. W przypadku rezerwacji specjalnej tj. zamówienie wybranego: pojazdu, koloru, marki, nieoznakowanego „TAXI” lub dyspozycji przez dłuższy czas, będzie pobierana opłata rezerwacyjna w wysokości 50% wartości zamówienia.
 3. Opłata nie będzie pobierana w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia ale w momencie potwierdzenia przez zleceniobiorcę możliwości realizacji zamówienia.
 4. Na podstawie zawartej umowy przewozu osób, pomiędzy Pasażerem, a usługobiorcą następuje rozliczenie usługi w oparciu o ustalenia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Metody płatności są następujące: płatność online (przed kursem), przelew przedpłacony, gotówka przed lub bezpośrednio po zakończeniu transportu oraz karta płatnicza, kredytowa lub debetowa po wcześniejszym ustaleniu z operatorem. Z możliwości przelewu na podstawie faktury mogą skorzystać podmioty wcześniej współpracujące.
 6. WarsawBusTravel.pl może wprowadzić inną formę rozliczania z zamawiającym usługę. W przypadku realizacji zamówień długo terminowych i wymagających dużego zaangażowania taboru i pracowników.
 7. Pasażer może domagać się zwrotu różnicy poniesionych kosztów, w przypadku braku realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie na wyznaczonej trasie i w określonej liczbie osób transportem zbliżonym do zamówionego jeżeli przyczyna leży po stronie usługobiorcy i nie zaistniały tzw. siły wyższe.

Odstąpienie od umowy usługi


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, dla umów zawartych 21 dni lub więcej przed realizacją usługi. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed realizacją zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres contact@warsawbustravel.pl, jak również poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 510230710, w tym celu prosimy o przygotowanie informacji mających kiedy i skąd miała zacząć się usługa.

2. Jeżeli Zamawiający wpłacił zaliczkę lub uiścił całą płatność na poczet przyszłej usługi a skorzystał z prawa odstąpienia od umowy usługi. Zwrot zapłaconej przez Zamawiającego kwoty zostanie dokonany tym samym kanałem płatniczym lub przelewem na wskazane przez Zamawiającego na numer konta bankowego który należy przesłać drogą elektroniczną na adres contact@warsawbustravel.pl lub wiadomością SMS na numer +48510230710

Reklamacje

1.Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie do zawartej umowy usługi transportu zawartej na piśmie i nie przewidują szczegółowych procedur zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

2. Użytkownik lub Zamawiający może złożyć reklamację, jeżeli wykonana usługa odbyła się niezgodnie z ustaleniami lub nie wykonana nienależycie przez WarsawBusTravel.pl sp. z o.o.

3. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości wykonania usługi Użytkownik lub Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać WarsawBusTravel.pl w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres do korespondencji: WarsawBusTravel.pl ul. Paprotki 6 05-830 Rusiec
 2. wysłanie na adres email: contact@warsawbustravel.pl

4 .Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika lub Zamawiającego zgłaszającego reklamacje (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data wykonania usługi, skąd i dokąd) oraz powinna wskazywać nieprawidłowości w wykonanej usłudze.

5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje zarząd spółki lub upoważniony przedstawiciel WarsawBusTravel.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Jeżeli reklamacja jest zasadna, po przeprowadzeniu analizy z Użytkownikiem. Zostanie ustalona wysokość rekompensaty w postaci pieniężnej do wysokości wartości zamówienia lub rabatu na kolejne usługi.

7. WarsawBusTravel.pl zobowiązana jest do realizacji ustalonej rekompensaty w terminie ustalonym z Użytkownikiem lub Zamawiającym ale nie później niż 1 rok

8.Reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną w przypadku gdy nieprawidłowości wykonania usługi wystąpiły nie z winy WarsawBusTravel.pl ani przyczyn losowych.

§3

Ogólne prawa i obowiązki Pasażera

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług portalu WarsawBusTravel.pl, pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem znajdującym się na stronie www.WarsawBusTravel.pl. Przy zamówieniu wymaga się od zamawiającego podanie zgodnych z prawdą danych osobowych Pasażera lub zamawiającego (Imię, Nazwisko, numer telefonu lub e-mail) i podanie bezpośredniego kontaktu do pasażera odpowiadającego za koordynację transportu . Zamówienie Transportu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Pasażera lub zamawiającego podanych w procesie zamawiania
 2. Pasażer jest zobowiązany do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych lub firmowych wymaganych przez WarsawBusTravel.pl oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony WarsawBusTravel.pl.
 3. Pasażer zobowiązany jest do korzystania z transportu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zgodnym z prawem i zasadami ogólnie przyjętymi za stosowne.

§4

Odpowiedzialność WarsawBusTravel.pl

 1. WarsawBusTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, poprawność i kompletność danych jakie są przekazywane za pośrednictwem strony internetowej pomiędzy Pasażerem a Zleceniobiorcą. WarsawBusTravel.pl nie ponosi również odpowiedzialności za to, iż dane zostaną otrzymane we właściwym czasie (zarówno przez Pasażera jak i przez Zleceniobiorcę).
 2. WarsawBusTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych związanych z zamówieniem w urządzeniach i korespondencji po stronie Zamawiającego . Zabezpieczenie tych danych leży w gestii Zamawiającego.
 3. WarsawBusTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i odnośniki do stron internetowych, które należą do osób trzecich i zostały umieszczone na stronie www.WarsawBusTravel.pl bez wiedzy właściciela witryny.

§5

Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Pasażera korzystającego z panelu zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz lokalizacje) będą przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.).
 2. Wszystkie zgromadzone przez WarsawBusTravel.pl dane osobowe Pasażera są przechowywane i przetwarzane w sposób niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oznacza, akceptację wszystkich punktów poniższego regulaminu wraz z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Pasażera, jak również wyrażeniem zgody na ujawnianie i przekazywanie danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i lokalizacji poszczególnym Kierowcom realizującym zamówienie, którzy to wyrażają zgodę na świadczenie usługi przewozu osób Pasażerów. Pasażer może w dowolnym momencie, w formie pisemnej, cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, co będzie jednoznaczne z zamknięciem procesu realizacji zamówienia.
 4. Pasażer wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu rozliczeń. Dane te są niezbędne do poprawnego działania strony i są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowego rozliczenia zawartych przez WarsawBusTravel.pl umów. Gromadzone dane mają charakter identyfikacyjny i zawierają informacje o wykorzystanych mediach telekomunikacyjnych i czasach rozpoczęcia oraz zakończenia jak również czasie ogólnym korzystania z zamówienia (wykorzystanie środków transportu).
 5. Pasażer wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celach związanych z wypełnieniem zasad niniejszego regulaminu obsługi strony WarsawBusTravel.pl lub dochodzeniem roszczeń prawnych związanych z realizacją niniejszego regulaminu.
 6. Wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny.
 7. Pasażerowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania.
 8. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie prosimy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.WarsawBusTravel.pl lub pisemnie na wskazany na tej stronie aktualny adres.

§6

System oceny Użytkowników

 1. Pasażer jest upoważniony do rzetelnej oceny usług świadczonych przez Kierowców, zarówno samego Kierowcy jak i pojazdu. Pasażer zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji.
 2. Pasażer wyraża zgodę na publikowanie ocen w aplikacji TripAdvisor.com oraz na stronie www.WarsawBusTravel.pl.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z formularza zamówienia
 2. WarsawBusTravel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej www.WarsawBusTravel.pl
 3. Pasażer ma prawo do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i sprzeciwu do zmian wprowadzonych w regulaminie w terminie 7 dni od daty jego publikacji. Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z panelu zamawiania.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie.

Ogólne warunki w ramach usługi
Płatności mobilne

Definicje

Wyrażając zgodę na poniższe warunki Pasażer akceptuje, aby WarsawBusTravel.pl Sp. z o.o. obciążyło kartę debetową lub konto bankowe Pasażera (np. kartę kredytową, konto Pay Pal, elektroniczne polecenie zapłaty lub inną opcję płatności), które zostało wskazane przez niego w panelu zamówienia w trakcie procesu płatności za usługę przewozu osób na kwotę potwierdzoną przez Pasażera.
Użytkownik ma możliwość włączenia funkcji automatycznego pobierania środków za wykonanie usługi korzystając z domyślnie wybranego sposobu płatności, bez konieczności każdorazowego potwierdzania kwoty transakcji.

Poniższe warunki obowiązują łącznie z Regulaminem korzystania z potwierdzeniem zamówienia przez Pasażera.

§1

Przedmiot usługi

 1. WarsawBusTravel.pl oferuje możliwość płatności bezgotówkowej, do wysokości wyznaczonej przez WarsawBusTravel.pl, za usługę przewozu osób zamówioną za pomocą panelu zamówienia lub telefonicznie potwierdzonej elektronicznie. Opłata jest pobierana od Użytkownika za pomocą elektronicznego polecenia zapłaty, kart kredytowych lub systemów płatności mobilnych.
 2. W trakcie rejestracji usługi płatności mobilne, Pasażer ma możliwość wyboru preferowanego sposobu płatności bezgotówkowej, który może zostać zmieniony lub usunięty w dowolnej chwili, poza czasem trwania kursu.
 3. W przypadku płatności za pomocą usługi PayPal, Użytkownik zapłaci kwotę potwierdzoną w trakcie procesu płatności bez ujawniania świadczącemu usługę przewozu swojego konta PayPal. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal Pasażer zobowiązany jest założyć konto w systemie PayPal i może zostać obciążony za dodatkową opłatą za skorzystanie z tej usługi. PayPal zastrzega sobie prawo do obciążenia konta PayPal Użytkownika w różnych kwotach w procesie płatności.

§2

Obowiązki Pasażera

 1. Pasażer ma pełną dowolność w przypadku wyboru sposobu płatności. Płatność może zostać dokonana gotówką lub kartą u Kierowcy bądź jedną z metod bezgotówkowych zgodnie z §1 ust 1.
 2. W przypadku płatności bezgotówkowej przyjmuje się do zapłaty wartość kwoty brutto.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swojego konta WarsawBusTravel.pl osobom nieuprawnionym. W przypadku utraty urządzenia na którym Użytkownik korzysta z aplikacji Pay Pal oraz usług płatności mobilnych, lub innego nieuprawnionego korzystania z konta przez osoby trzecie, Pasażer jest zobligowany do powiadomienia WarsawBusTravel.pl w formie pisemnej na adres ul. Paprotki 6 05-830 Rusiec, formie elektronicznej na adres contact@warsawbustravel.pl
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej za przejazd, potwierdzenia płatności zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail Pasażera, który został podany w trakcie zamówienia. Na prośbę Użytkownika może zostać wysłana faktura na adres e-mail Pasażera lub na adres korespondencyjny, który zostanie przekazany do zleceniobiorcy na adres contact@warsawbustravel.pl lub pocztą tradycyjną
 5. WarsawBusTravel.pl w indywidualnych przypadkach zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości płatności bezgotówkowych bez podania przyczyny.

§3

Czas obowiązywania

 1. Ogólne warunki płatności w ramach usługi „Płatności mobilne” obowiązują przez czas nieokreślony od momentu zaakceptowania ich przez Użytkownika.
 2. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania z usługi płatności mobilnych przez obie strony w dowolnej chwili bez podania przyczyny. Wymaganą formą powiadomienia o rezygnacji z usługi jest forma pisemna za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@warsawbustravel.pl

§4

Zasady płatności

 1. Pasażer zobowiązuje się do zapewnienia wystarczających środków na koncie wykorzystywanym do płatności mobilnych. W przypadku braku wystarczających środków na koncie w chwili płatności bezgotówkowej skutkującym nieudaną próbą obciążenia konta Pasażera lub Zleceniodawcy, WarsawBusTravel.pl zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania należnych opłat i kosztów w innej formie, np. przelew bankowy lub rozliczenie gotówką bezpośrednio u świadczącego usługę przejazdu.
 2. WarsawBusTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za proces płatności bezgotówkowych w tym proces obciążania karty kredytowej lub konta PayPal. W razie wystąpienia błędów dotyczących obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego Pasażer zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z dostawcą usług płatniczych lub wystawcą instrumentu płatniczego.
 3. WarsawBusTravel.pl zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie z płatnością Pasażera w wysokości do 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej NBP wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych).
 4. W przypadku powstania szkody spowodowanej używaniem konta, które zostało zgłoszone wcześniej przez Użytkownika do zablokowania, WarsawBusTravel.pl zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkód.

§5

Postanowienia końcowe

 1. WarsawBusTravel.pl zastrzega możliwość zmiany niniejszych warunków w ramach usługi „Płatności Mobilne”, powiadamiając o zaistniałych zmianach na stronie internetowej www.WarsawBusTravel.pl. Aktualny regulamin usługi „Płatności mobilne” znajduje się na głównej stronie internetowej www.WarsawBusTravel.pl
 2. Pasażer po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu zmiany w regulaminie usługi „Płatności mobilne”, może nie wyrazić zgody na dalsze korzystanie z usługi co skutkuje ustaniem uprawnień Pasażera do korzystania z możliwości płatności bezgotówkowej w panelu zamawiania
 3. W przypadku uznania przez sąd właściwy, lub inny upoważnione organ, że któryś z wyżej wymienionych punktów regulaminu jest nieważny, podlegający unieważnieniu, pozbawiony mocy prawnej, nieobowiązujący lub niewykonalny, przyjmuje się, że pozostałe części nadal będą wiążące i obowiązujące.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby WarsawBusTravel.pl.

WarsawBusTravel.pl Sp. z o.o.
ul. Paprotki 6
05-830 Nadarzyn

© warsawbustravel.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone